Opplæring HMS

Denne siden inneholder informasjon du må gå gjennom og gjøre deg kjent med for å kunne jobbe på Syljuåsen AS sine byggeplasser. Syljuåsen AS krever absolutt lojalitet til HMS-regler og brudd på disse vil kunne føre til midlertidig eller permanent bortvisning fra byggeplassen.

VIKTIG!

Vær oppmerksom på at du ved ankomst til en Syljuåsen byggeplass signerer bindende på at du har lest reglement under, at du er kjent med alle bestemmelser og at du vil forholde deg lojalt til disse. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser GRUNDIG gjennom teksten nedenfor. Vær spesielt oppmerksom på signaturskjema nederst og at du ALLTID må medbringe kompetansebevis for kopiering og arkivering på byggeplass.

Generelt

Reglene under gjelder for alt personell (eget og innleid), samt for personell hos underentreprenører og alle andre (eks. byggherre, prosjekterende etc) som skal ha tilgang til og utføre arbeid på Syljuåsens byggeplasser til enhver tid.

Dersom det foreligger sterkere HMS-krav enn angitt under på bakgrunn av spesifikke risikovurderinger, UEs egne krav, byggherrekrav osv. vil dette være gyldig – sterkeste HMS-regel gjelder alltid.

Daglig registrering på byggeplass

I hht. Byggherreforskriften er man pålagt å føre daglig oversikt over alle som oppholder seg på byggeplassen og i de fleste tilfeller besørges dette av Syljuåsen på oppdrag fra byggherre. Det gjelder både egne ansatte, innleide og under-/sideentreprenører. Syljuåsen AS benytter elektronisk registrering fra Infobric og dette danner også grunnlaget for evakueringslister.

Alt personell på byggeplassen skal uten unntak ha gyldig HMS-kort på seg til enhver tid. Krav om innregistrering skal overholdes – stikkprøver vil bli gjort. Ved glemt kort, kan byggeplassledelsen låne ut gjestekort.

Dersom personell mangler byggeplasskort eller gjestekort og oppholder seg inne på byggeplassen, vil disse bli bortvist inntil byggekort/gjestekort er på plass.

Ved gjentatte brudd på krav om innregistrering, vil personell kunne bortvises permanent.

Ved ankomst

Alle skal melde sin ankomst på byggeplassen ved å registrere seg inn med byggekortet på kortleseren.

Fravær i løpet av dagen

Ved fravær i løpet av dagen skal du registrere deg ut og inn igjen i kortleseren.

Ved arbeidsdagens slutt

Du skal alltid registrere deg ut nå du forlater plassen ved arbeidsdagens slutt. Husk også å registrere inn igjen når/hvis du kommer tilbake.

Verneutstyr

Vernesko og hjelm skal ALLTID brukes på alle byggeplasser. Unntak tillates KUN etter byggeledelsens risikovurdering.

Ved evt. særskilt krav om synlighetstøy, skal dette være i henhold til EN-ISO 20471 og overdel og/eller underdel skal være laget i denne klassen. Synlighetsvest kan unntaksvis benyttes som eneste synlighetsplagg, eks. sommerstid under varme perioder, eller av besøkende / inspektører.
Byggeplassen kan gi krav om synlighetsklasse, dette vil du finne informasjon om på HMS-tavle(r) på byggeplassen.

Åndedrettsvern skal brukes der det forekommer støv, eller der HMS-datablad krever dette.

Antiflame vernetøy skal benyttes av personell som regelmessig utfører varme arbeider (taktekkere, sveisere etc).

Vernebriller eller visir skal benyttes ved saging med elektrisk sag, bruk av vinkelsliper og andre arbeidsoppgaver med fare for sprut av støv, flis ol. mot øyne. Kun tette briller med sidebeskyttelse brukes, – briller som er integrert i hjelmen ikke er tilstrekkelig.

Hørselsvern skal brukes når en arbeider med spikerpistol, kapp/gjerdesag, driller/borrer i betong, hamring, boring med slagbor, riving av dekke, slag av metall mot metall osv.

Hansker skal benyttes i henhold til risikovurderinger / SJA eller der HMS-datablad for farlige stoffer krever dette. Hansker av godkjent type skal alltid benyttes ved håndtering av våt betong.

Alle er pålagt å bruke verneutstyr ut over det som er nevnt over dersom risikoanalyse for byggeplassen, byggherrekrav og/eller krav for spesifikke arbeidsoppgaver krever dette.

Risikoanalyse og SJA / sikker-jobb-analyse

Alle plikter å gjennomgå byggeplassens relevante risikovurderinger og sikker-jobb-analyse for byggeprosjektet og for de enkelte arbeidsoppgaver, og skal forholde seg til disse. Kontakt byggeplassledelsen, se også sjekkliste som skal medbringes.

RUH – rapportering av uønskede hendelser

RUH-rapporter skal skrives for alle hendelser/tilstander som ikke er i hht. regler og forskrifter. RUH rapporteres med Holte Avvik som kan lastes ned gratis på AppStore/Google Play. For å kunne levere avvik, må du være registrert som deltaker på prosjektet, kontakt BPL for registrering.

Arbeid i høyden

Arbeid i høyden er spesielt risikofylt og følgende regler gjelder:

Fallsikringsutstyr

Det skal som hovedregel alltid benyttes kollektiv sikring. Fallsikringsutstyr kan KUN benyttes der risikovurdering og evt. SJA dokumenterer at dette kan gjøres forsvarlig. UE skal sørge for at risikovurdering og evt. SJA for egne arbeider fremlegges og godkjennes av byggeplassledelsen i god tid FØR aktiviteten starter. Dersom UE selv ikke kan legge frem risikovurdering, skal man i god tid anmode byggeplassledelsen om bistand for gjennomføring.

Det skal alltid foreligge redningsplan for aktiviteter der fallsikring benyttes. Redningsplanen skal dokumentere aksjonspunkter som sikrer at den som har falt kan avhjelpes senest innen 10 minutter. Tilkalling av nødetater er ikke godkjent som eneste tiltak i en redningsplan. Kun personell som kan fremlegge kompetansebevis/dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av fallsikringsutstyr kan benytte dette.

Bruk av lift

Kun personell som har fremlagt gyldig kompetansebevis/dokumentert sikkerhetsopplæring kan kjøre lift. Dokumentasjonen skal være oversendt byggeplassen før første ankomst.
Det er krav om bruk av fallsikringssele og fallforhindrende sikring i kurv ved bruk av bomlift på Syljuåsens byggeplasser, se fallsikring over.

Arbeid i stillas

MERK! Stillas kan kun bygges og endres av personell med dokumentert kompetanse, dette gjelder også rullestillas med ståhøyde over 2 meter.

Den som jobber i stillas må være kjent med farer og risiko knyttet til dette. Som bruker må du være spesielt oppmerksom på:

Er stillaset godkjent?

Før entring av stillas skal bruker sjekke at stillaset er godkjent. Grønt kontrollkort skal være utfylt og lett synlig ved atkomst til stillaset.

Dersom det mangler grønt kontrollkort er det forbudt å bruke stillaset. Merk at rullestillas også skal ha godkjenningsskilt.

Sjekk før bruk

Veggfester/forankring, rekkverk og gulv må være sikret og forsvarlig montert. Vær oppmerksom på ustabilitet, vakkel og lignende. Uforutsette ting kan ha skjedd siden forrige gang stillaset ble kontrollert, eksempelvis vær, vind, ytre påkjenninger, endringer – meld alltid fra til byggeplassledelse hvis du oppdager uregelmessigheter.

Stillas skal til enhver tid ha rekkverk med håndlist, knelist og fotlist. Åpninger mot vegg større enn 30 cm skal ha rekkverk. Stillasgulv skal være tett slik at ting ikke faller ned.

Ikke bruk stillas som har feil eller mangler. Bruker har ansvar for å melde fra til byggeplassledelse ved feil eller mangler.

Belastningsklasse

Kontroller stillasets tillatte belastningsklasse (står angitt på skiltet). Overbelastning er strengt forbudt!

Orden og ryddighet

Stillaset skal til enhver tid holdes ryddig. Det er ikke tillatt å hensette utstyr eller materiell.

Forbudt å gjøre endringer

Bruker har ikke lov til å fjerne veggfester eller endre på stillaskonstruksjonen. Ved behov for fjerning av veggfester, behov for modifikasjon eller utbedringer, skal stillaseier/byggeplassledelse kontaktes.

Bruker skal se til at man holder seg innenfor den belastningsklassen stillaset er bygd for. Overbelastning er strengt forbudt og kan medføre alvorlige konsekvenser.

Bruk av stige og gardintrapp

Bruka av stige og gardintrapp regnes som arbeid i høyden – følgende retningslinjer gjelder:

Bruk kun godkjent utstyr

Alt av stiger, gardintrapper, arbeidsbukker etc. skal som hovedregel være godkjent etter EN 131. Medbragte stiger, gardintrapper o.l uten synlig godkjenning iht. denne standarden vil kunne bli fjernet uten varsel dersom byggeplassledelsen finner at utstyret er uforsvarlig.

Stige

 • Stige skal i hovedsak brukes kun til adkomst, og ikke som arbeidsplattform
 • Når en stige skal brukes som adkomst mer enn en gang, skal den alltid sikres i toppen
 • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten og bruken av stigen er kortvarig, eller forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver. Det skal da alltid gjennomføres en SJA som dokumenterer risikovurderingen og eventuelle sikringstiltak.

 • Stiger skal stå på et stabilt og fast underlag, og stilles opp slik at trinnene forblir vannrette under bruk
 • Stiger skal, så langt praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på annen måte også når den brukes som arbeidsplattform
 • Stigen skal sikres mot utglidning gjennom forankring / klossing i bunn. Stigen skal ha gummiklosser eller forankringsbrakett i enden
 • Det skal ikke brukes stiger som er høyere enn 7 meter

Frittstående kombistiger

 • Bruk av kombistiger (frittstående stiger) med ståhøyde over 3 meter skal kun gjøres etter gjennomføring av SJA, herunder vurdering av ekstra sikring, støtter osv.
 • Maksimal høyde på kombistige er 4 meter

Gardintrapp / arbeidsbukk

 • Utstyret (gardintrapp / arbeidsbukk) skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag i egnet størrelse slik at trinnene forblir vannrette.
 • Utstyret skal være uten skader og mangler, og alle gummiklosser, sikringer etc skal være på plass og uskadet
 • Det skal alltid gjøres en vurdering av om gardintrapp kan erstattes av arbeidsbukk, rullestillas eller personløfter.
 • Gardintrapper med øverste trinn over 1,7 meter er ikke tillatt uten støtteben og avstiving mellom bena, samt forskriftsmessig rekkverk.
 • Alle gardintrapper med ståhøyde over 3 meter forbudt.

Bruk av stige/gardintrapp mot dekkekant

 • All bruk av gardintrapper og stiger nærmere dekkekant enn 3 meter er FORBUDT når den aktuelle trinnhøyden (ståhøyden) vil være over 1 meter. Dette gjelder også ved større utsparinger og høydeforskjeller hvor det har blitt satt opp rekkverk som kollektivt sikringsarbeid (som f.eks. i.f.m. heissjakter eller trappeløp)
 • I slike arbeidssituasjoner skal kun rullestillas eller personløftere benyttes.
 • Dersom man ikke kan unngå å arbeide i stige/gardintrapp i denne sonen, kan det tillates ved at det gjennomføres en SJA og innføres nødvendig ekstra sikring, eksempelvis fallsikring.

Bruk av verktøy og utstyr

Alle som bruker elektrisk og/eller batteridrevet håndverktøy må dokumentere sikkerhetsopplæring før bruk. Opplæring kan gjerne gjennomføres av arbeidsgiver og må sendes inn før ankomst til byggeplassen.

Stoffkartotek

Byggeplassene benytter CoBuilder for etablering og vedlikehold av stoffkartotek. Byggeplassene har oppslag med QR-koder for tilgang til stoffkartotek via smarttelefon.

Personell på byggeplassene er forpliktet til – før arbeidet starter – å gjøre seg kjent med sikkerhetsdatablad på stoffer, kjemikalier og materialer de skal håndtere.

UE må sørge for at de er innmeldt i CoBuilder på byggeplassen slik at kjemikalier fremkommer i oversikt for stedet. Dersom UE ikke har mulighet for selv å melde inn i CoBuilder, må de sørge for å melde fra slik at CoBuilder-ansvarlig på byggeplassen kan legge inn aktuelle datablad.

Du som arbeidstaker ansatt hos UE er forpliktet til å verifisere at kjemikalier som du selv bringer inn på byggeplassen er registrert i CoBuilder.

Varme arbeider

Varme arbeider skal kun utføres av personell med sertifisert og gyldig opplæring. Vær spesielt oppmerksom på krav om sertifisert personell også på sikring/overvåkning.

Ved spesielt risikofylte operasjoner der det er overhengende fare for skader på strukturer og/eller personell, skal det utføres en SJA i samarbeid med byggeplassledelse før start.

Orden, renhold og ryddighet

Alle har ansvar for å rydde etter eget arbeid, – det er et felles ansvar for å holde arbeidsplassen ryddig. Alt av materialrester, flis, støv osv. skal fjernes etter en aktivitets er avsluttet og alltid ved arbeidsdagens slutt.

Oppholdsplasser i hvile- og skiftebrakker skal holdes ryddig. Mat/matrester/emballasje etc. skal ryddes bort etter måltidet.

Rent og tørt bygg

Det bygges etter prinsippene rent og tørt bygg. Informasjon om faser og krav til disse blir orientert om på byggeplass i form av oppslag og informasjonsmøter.

Kraner og løfteutstyr

Kraner og løfteutstyr skal kun betjenes av sertifisert personell. Vær aktsom ift. avsperringer rundt heiseområder. Ingen andre enn kranfører eller anhukere under kontroll av kranfører skal ferdes i avsperret område.

Sertifisering av maskiner

Maskiner som krever periodisk sertifisering (kraner, masseforflytningsmaskiner, personløftere, trucker etc.) skal meldes inn FØR annkomst til byggeplassen og kopi av gyldig sertifisering skal vedlegges. UE som ankommer med utstyr der det ikke foreligger nødvendig sertifisering vil bli nektet arbeid på byggeplassen.

Røykeforbud

Det er totalt røykeforbud innendørs på våre byggeplasser, – dette gjelder brakkerigg og bygg under oppføring/under rehabilitering. Syljuåsen AS definerer innendørs i forbindelse med oppføring av bygg som fasen fra bygget lukkes, dvs. når bygget er vindtett.

Førstehjelp

Alt personell på byggeplassene skal ha opplæring i grunnleggende førstehjelp. Dokumentasjon på slik opplæring skal oversendes byggeplassen. Byggeplassadministrasjonen kan etter vurdering frafalle kravet på enkeltpersoner dersom de etter vurdering finner det forsvarlig.

Evakuering og oppmøteplass

I tilfeller der man må evakuere en byggeplass (eks. ved brann, gasslekkasje o.l) vil dette bli varslet med signal fra gasshorn eller sirene. Du skal da straks avslutte arbeidet, legge fra deg verktøy og gå til oppmøteplassen. Varsle evt arbeidskolleger som ikke har hørt signalet når du er på vei ut og hjelp de som måtte trenge assistanse. Dersom du må hjelpe skadde personer som ikke kan fraktes ut, må du gi beskjed til andre som kan varsle byggeplassledelsen.

Oppmøteplass er markert på riggplan og er merket med tilhørende skilt.

HMS-tavle(r) og lokale forhold

Personell som skal jobbe på byggeplassene er pliktige til å gjøre seg kjent med all lokal informasjon, spesielle retningslinjer og oppslag på HMS-tavler, samt øvrige oppslag og informasjon som gjøres tilgjengelig på tavler, oppslagsområder inne og ute eller gjennom møter.

Skjema for HMS-erklæring/innregistrering

Alle som skal jobbe på Syljuåsens byggeplasser skal MEDBRINGE KOPIER AV DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING og signere egenerklæring på HMS-opplæring.
Skjemaet lastes ned her og skal medbringes på første oppmøte for gjennomgang og signering.

Man skal IKKE går inn på byggeplassen før skjema er signert og levert til byggeplassledelsen.