Syljuåsen bistår bedrifter med å nyttiggjøre seg ny energitilskuddsordning

Publisert:

Regjeringen lanserte en ny strømpakke for bedrifter den 16. september. Strømpakken inkluderer en søknadsbasert rammestyrt energitilskuddsordning som vil administreres av Enova. Syljuåsen har nå inngått et samarbeid med energirådgivningsselskapet Sivilingeniør Marius Bakken AS om å hjelpe bedrifter i Innlandet til å nyttiggjøre seg støtteordningen.

(Illustrasjon: Enova.no/Enova SF)

Energitiltak

Regjeringen skriver at formålet med ordningen er å hjelpe strømintensive foretak i en overgangsperiode med å omstille seg i lys av de høye strømprisene. Tilskuddsordningen skal dekke deler av strømintensive foretaks strømkostnader samtidig som den skal stimulere til investeringer i energisparing og energiproduksjon. Ordningen avklares endelig i Stortingets budsjettvedtak.

Om tilskuddsordningen

Forslag til energitilskuddsordning gjelder bedrifter med minst 3 % strømintensitet første halvår 2022, målt som strømkostnadenes andel (sum strømforbruk + nettleie) av ordinær omsetning i perioden. Bedrifter som oppfyller dette får mulighet til å søke om følgende tilskudd:

 • Strømstøtte trinn I:
  Inntil 25 % av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh.
  Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.
 • Strømstøtte trinn II:
  Inntil 45 % av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh.
  Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.
 • Investeringstilskudd:
  Bedriften får tilskudd på inntil 50 % av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket (enøk-støtte).
 • Maks støtte for trinn I og II er 3,5 mill. kroner. I sum kan man få maks 5 mill. kroner til strømstøtte og enøk-støtte.

Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022. Bedrifter som får tilskudd kan ikke betale utbytte i 2023. Foretak som benytter seg av fjernvarme vil omfattes av ordningen. Det vil åpnes for søknader i november. Informasjon om innsending av søknad kommer på www.enova.no

Hvordan Syljuåsen kan bistå din bedrift med å nyttiggjøre seg av tilskuddsordningen

Syljuåsen samarbeider med energirådgivningsselskapet Sivilingeniør Marius Bakken AS om å hjelpe bedrifter i Innlandet til å nyttiggjøre seg støtteordningen. Marius Bakken har jobbet med energikartlegging og vurdering av tiltak for reduksjon av energiforbruk i en årrekke og mener det er et stort potensial for bedrifter til å redusere sitt energibehov.

Syljuåsen er en stor entreprenørbedrift i Innlandet med kontor både i Hamar, Lillehammer og Gjøvik og en årlig omsetning på drøye 600 millioner. Syljuåsen har både en prosjektavdeling som utfører større byggeoppdrag og en serviceavdeling som tar mindre og mellomstore oppdrag. Syljuåsen har også god kompetanse og erfaring med å bistå byggherrer og eiendomsbesittere med å utvikle prosjekter fra idestadiet. Gjennom praktisk erfaring som entreprenør og god kunnskap om hvilke kostnader ulike tiltak vil innebære, opplever vi at oppdragsgiveren oppnår en effektiv prosess frem mot oppstart byggearbeider. Vi knytter også til oss rådgivere for tekniske fag der det er hensiktsmessig.

Det vil legges opp til en tredelt prosess for bedrifter som ønsker bistand med å nyttiggjøre seg den nye tilskuddsordningen fra regjeringen:

Energikartlegging

 • Gjennom energikartlegging vil bedriften få en oversikt over dagens status med hensyn på energiforbruk og hvilke potensial man har for å redusere energiforbruket
 • Aktuelle energisparetiltak identifiseres

Utvikling

 • Aktuelle tiltak vurderes nærmere med hensyn til kost/nytte, og det avklares hvilke tiltak man skal gå videre med
 • Dersom det er behov for prosjektering av nye løsninger, utføres slik bistand på regning
 • Utviklingsfasen ender opp i et grunnlag (tegninger og beskrivelser) som er egnet som grunnlag for prising av arbeidene som tiltakene innebærer
 • Syljuåsen fremlegger tilbud på gjennomføring av tiltak. Oppdragsgiver tar stilling til om man ønsker å bestille utførelse.

Utførelse

 • Tiltak gjennomføres
 • Tekniske anlegg settes i drift og bygget/arbeidene overtas av oppdragsgiver.

Kontakt oss

Dersom dette er av interesse for ditt firma, er du velkommen til å ta kontakt med oss:

Kjetil Kjærnes, Prosjekteringsleder
mob. 90 51 33 61
kjetil.kjaernes@syljuaasen.no

Erik Bratlien, Avdelingsleder Service og Innlandsbygg
mob. 95 90 93 86
erik.bratlien@syljuaasen.no