Syljuåsen ivaretar åpenhetsloven

Publisert:

Syljuåsen faller innunder de bedrifter som er pliktige å redegjøre for hvordan vi ivaretar Åpenhetsloven. Denne loven handler om grunnleggende menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold.

Syljuåsen har etablert egne rutiner for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven. Vår gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger og følger Byggenæringens landsforening(BNL) sin veileder.

Syljuåsen samarbeider med EBA, som bransjeorganisasjon for å fremme arbeidet med ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i bransjen generelt og opp mot andre bransjeorganisasjoner og fagområder i bransjen.

Hva kan vi påvirke?

Gjennom kartlegging har Syljuåsen identifisert følgende områder hvor vi kan ha vesentlig påvirkning på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og redusere risiko for diskriminering hos oss og våre underentreprenører og leverandører:

  • forebygge diskriminering ved rekruttering, og ansettelser på like vilkår
  • tilrettelegging uavhengig av kjønn
  • rettferdige og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold som rett til hvile, fritid og ferie
  • bidra til organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og streikerett
  • systematisk og grundig HMS-arbeid

Syljuåsen har listet opp egne tiltak og handlingsplan for å redusere identifisert risiko internt.

Vi kan ikke løse dette alene

Syljuåsen AS er helt avhengig av våre leverandører og underentreprenører for å levere komplette tjenester. Dette innebærer også at det kan medføre risiko for brudd med hensyn på menneskerettigheter hos våre . Vi vurderer det slik at denne risikoen er moderat og håndteres ved at vi har god kjennskap til våre samarbeidspartnere og markedet vi opererer i. Vi benytter i størst mulig grad lokale samarbeidspartnere som forenkler kommunikasjon og åpenhet.

Slik jobber vi opp mot våre leverandører og underentreprenører:

Vi har en klar forventning om at våre samarbeidspartnere deler vår holdning til etikk, menneskerettigheter og overholdelse av lovverk.

  • Syljuåsen vurderer ulike kriterier i prosessen før kontrahering, herunder forhold til etikk, HMS, kvalitet, skatt og avgift med mer.
  • Syljuåsen har egne kontraktsbestemmelser som tydeliggjør våre forventninger og ansvarliggjør våre underentreprenører og leverandører. Dette omhandler blant annet krav til etterlevelse av menneskerettigheter, herunder arbeidsforhold, lønn, forbud mot tvangsarbeid samt organisasjonsfrihet. Vi stiller også krav til våre leverandører ved kontraktsfestede seriøsitetsbestemmelser som viderefører kravene nedover i leverandørleddet.
  • Syljuåsen gjennomfører kontroller av underentreprenører enten som stikkprøvekontroll, etter forespørsel fra oppdragsgiver, og eller basert på egne risikovurderinger.
  • Om Syljuåsen avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler eller vår etiske standard, må underentreprenørene og leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid. Om de ikke retter forholdene vil Syljuåsen vurdere om de kan fortsette å være en av våre betrodde leverandører.

Ved å stille tydelige krav og forventninger ovenfor oss selv og de vi jobber med, vil vi bidra til å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter. Ved etterlevelse og oppfølging av tiltakene nevnt over, vil Syljuåsen bidra til å utvikle oss selv, våre samarbeidspartnere, og bransjen i riktig retning.